Kata Kata Perpisahan Sekolah Bahasa Sunda Untuk Sahabat Terbaru 2019

Salah satu hal yang sudah biasa dilakukan dalam dunia pendidikan mungkin kata perpisahan sudah menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan karena dengan adanya acara seperti itu akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam terutama bagi orang yang mau berpisah dengan kita seperti dengan adik kelas kita dan guru guru yang telah mebimbing kita selam kita belajar di sekolah itu.
Hal itulah yang biasanya dilakukan pada saat acara kenaikan kelas di setiap sekolah ini terbukti dengan banyaknya orang yang mencari dan membuat sebuah artikel tentang kata kata perpisahan bahasa sunda pada khususnya atau ada juga orang yang mencari contoh pidato perpisahaan bahasa sunda tentang perpisahan sekolah atau biantara perpisahan bahasa sunda.
Dan mungkin lewat satu postingan ini yang membahas tentang pidato perpisahan bahasa sunda yang bisa dikaitkan dengan kata kata lucu bahasa sunda,yang tentunya sangat membutuhkan kosa kata bahasa sunda semoga saja sedikitnya bisa membantu semuanya dalam mencari hal yang ada kaitannya dengan kata kata perpisahan sekolah bahasa sunda. untuk lebih jelasnya langsung lihat saja dibawah ini
Kata Kata Perpisahan Bahsa Sunda

 Kata Kata Perpisahan Bahasa Sunda


Narator bubuka :

Kum……..asalamualaikum

Sampurasun kanu ngariung

Neda widi kanu linggih

Seja mirig nu sumping

Kemprang mapag nu datang

Binarung kasinugrahaan

Dina rinekna budaya sunda


1.    Gending bubuka

2.    Guruh

Narator:

            nitih wanci nu mustari

Ninggang mangsa nu utama

Mangsana bade paturay

Sapu nyere pegat simpay

Pacampur suka jeung duka

Pagalo seneng jeung lewang

Sdn…………….nu urang

Ngbralkeun nu rek amitan

Nu tamat lalakon leumpang

Duh kedal lisan pileuleuyan

Sumangga urang rampes kasumpinganana

Siswa-siswi nu rek amitan


3.    Ki lengser midang

4.    Pager ayu jeung payung agung

Narator:

            bandera papayung agung

Temen deudeuh pangbagea

Dipapag ku aki lengser

            di ibingan digendingan payung agun

            haturan anaking geura lalinggih

            hung……hung……ahung


5.    Jajap siswa siswi kelas……

Narator:

            haturan jimat anaking

            hidep anu dianti-anti

            yap sumangga lenggah

            …………………………………………….

            mana siswa anu karasep the

            mana siswi anu garelis the

            kupalinter hidep the anaking

            jeung garagah deui…………….

            bubuhan titisan tiluhurna

            …………………………………………………

            kentel peujit balas peurih

            kuru cileuh balas maca

            arasak tapak……………………….

            geura tampa pangbagea

            tina jadi sepuh

            yap anaking

            urang bageakeun

            urang kangkalungan

            kumedali sinangling ati

            …………………………………………………

.

6.    Acara sungkeman

Narator:

Kasep ……..geulis amaking

Dipayun hideup parantos calik bapak kepala sekolah miwah ibu guru nu maksadna bade ngadugikeun kanyaah sareng ka asih ka hidep nu mangrupi piwejang


Kieu kasep…….geulis anaking

Bagea anaking bagea……….poe ieu kabungah bapak miwah ibu sadaya tembus ka langit katujuh, parat ka congka rasa …………….rehna hidep sakola ges rengse.

Jalan panjang nu baris di sorang geus nampeu di hareupeun hidep……bral geura miang, dimimitian ku ngucapkeu………… bismilah, bari dibarengan ku niat hate nu beresih tur suci.


Omat anaking ………………..

Hahalang jeung tantangan………….tapi sok sanajan kitu……..omat hideup ulah geumpeur jeung galindeur……….malah mah kudu jadi pecut pikeun ngudag sarta ngahontal cita-cita. Lamun hidep tetep panceg istiqomah di jalan allah ,,,,,,,,,,,,,insa allah bakal sanggup nyanghareupanana.


Kasep………..geulis anaking

Pamungkas samemeh hideup ngalengkah …………….ninggalkeun ieu sakola……..peupeujeuh hidep kudu yakin yen ilmu anu di pimilik ku hidep the bakal bisa nangtukeun luhur handapna darajat hideup ……………..

Bral ……………….geura miang kubapa miwah ibu di duakeun ………………………..

Ya allah ………………… ya robbi

Abdi titip ieu murangkalih …………..mugia aranjeuna dina nyiar elmu jeung panemu sing aya dina mungguh allah , mulia dina pandanngan papada manusa ……………….amin.


Kasep………geulis anaking

Sok ………ngdeug heula……….geura teuteup raray bapa sareng ibu nu parantos ngadidik sareng ngaping hidep salami 3 taun……………………dibarengan ku hate jumerit ka allah kalayan nyuhunkeun bdi hapunten tina sagala dosa……………….

Sok duaan sungkem ka bapak sareng ka ibu………………..


Bapak……………ibu hapunten abdi. Abdi rumaos seueur nyesahkeun , rumaos seueur ngadamel kalepatan. Sok ngeselkeun .

Rumaos tara tumat kana parentah bapa sareng ibu ……………….

Salami 3 taun abdi dididik, di aping ku bapak sareng ibu……………..

Dinten ieu abdi sareng rerencangan bade permios, seja ngantunkeun ieu sakola ……….. Du’akeun abdi sadaya supados tiasa na hasil cita-cita.

……………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..

Bagea naking ku bapa sareng ibu teu weleh di hampura………… sadaya kalepatan hideup …bapak sareng ibu guru ngan ukur ngajurung ku du’a bral hideup geura miang…………………..geura tandang makalang………………………………….


Sumanggga ngadeg deui . Ayeuna uranng teraskeun kana acara ……………………………………………

.

7.    Ngaleupaskeun japati ( symbol pelepasan siswa – siswi )

Narator:

            kasep geulis jimat anaking

Dinten ieu bapak miwah ibu guru

Bade ngaleupas hidep sacara resmi ku symbol manuk japati


Kasep……geulis jimat anaking

Jejeg panceg  ….. Taun lamina

Ngarandapan suka jeung duka

Di asih, di asuh, ku bapak sareng ibu guru

Kiwari cunduk waktuna

Mungkas lalakon sakola di ……………….

Bral hideup geura miang ……..

Geura hontal cita –cita

Sumangga urang ngaos du’a sasarengan………………………

………………………………………………………………………..


Bismillahirrohmanirohim………………………………

Bismikatawakaltualallah………lahaola walakuata illabillahil aliyil      adzim……..

Bral……………………..bral ……………. Miang……


Mungkin itu wae anu kapihatur semoga saja bisa membantu kalian semua dalam mengexspresikan kreasi seni acara acara perpisahan sehingga bisa ngamumule budaya sunda dan terima kasih atas kunjungannya.